Kích hoạt bảo hành điện tử

Bước 1: Nhập mã và số điện thoại
LẤY MÃ XÁC THỰC

Bước 2: Nhập mã xác thực 4 số
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH
Nội dung kích hoạt bảo hành